Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor legale este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

 După expirarea termenului consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani termenul se reduce la această durată. 

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.


Consumatorul poate solicita rezilierea unilaterala a contractului in termen de 10 zile. 


Produsele comercializate de către NELSAND SA către persoane juridice beneficiază de garanție comercială doar de 1 an de zile de la livrare, persoanele juridice nefiind consumatori conform definiției legale. 

În sprijinul clienților noștri, noi cei de la NELSAND SA - enotecaonline.ro vă invităm să lecturați mai jos despre garanție și cum funcționează ea. 

Care este legislația aplicabilă?
Pornind de la regulile generale trasate de Codul civil și continuând cu regulile speciale subliniate de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanțiile asociate acestora, precum și de Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanțiile conexe, drepturile și obligațiile cumpărătorului respectiv vânzătorului sunt foarte clar reglementate.

Prin noțiunea de consumator în sensul legii, înțelegem orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Practic, această lege specială vine în sprijinul persoanei fizice ca protecție suplimentară față de dreptul comun. În cazul nerespectării de către vânzător a condițiilor de acordare a garanției, persoana juridică are la dispoziție doar calea dreptului comun, respectiv o cerere de chemare în judecată în fața instanțelor judecătorești.


Cine suportă defecțiunile produsului?
Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

De asemenea, prevederile anterior-menționate se aplică și în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta și instalarea incorectă este datorată unei deficiențe în instrucțiunile de instalare.

Dacă produsele au fost instalate de către cumpărător deși era stipulat faptul că acestea pot fi instalate doar de persoanele autorizate de către vânzător sau dacă, deși puteau fi instalate de către cumpărător, acesta nu a respectat instrucțiunile vânzătorului, cumpărătorul este pe deplin responsabil de defecțiunile bunului, nefiind posibilă angajarea răspunderii vânzătorului.

Ce poate solicita consumatorul în legătura cu garanția produsului?
În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, astfel cum vom arăta în continuare, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs, în anumite condiții.

Ce se înțelege prin reparare sau înlocuire?
În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

Prezintă interes pentru noi caracterul imposibil despre care am făcut vorbire anterior. Astfel, o măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

În acest din urmă caz, consumatorul are dreptul de a solicita reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului, astfel cum vom arăta în cele ce urmează.

În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi. Iar în legătură cu înlocuirea produsului, precizăm că vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Ce se înțelege prin reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului?
Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului din motivele arătate mai sus;
b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă. Vom discuta în continuare ce reprezintă perioadă rezonabilă;
c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie fără inconveniente semnificative pentru consumator în termenul așa-zis renonabil.
Important de menționat este că nu suntem îndreptățiți să solicităm rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

Ne putem pune problema ce semnifică rezoluțiunea contractului. Aceasta înseamnă punerea părților în situația anterioară, și anume cumpărătorul restiuie produsul vânzătorului în starea în care se află, iar acesta din urmă prețul primit.

Trebuie să suporte cumpărătorul costurile ocazionate de transport sau reparare a produsului?
Că tot aducem în discuție noțiunea fără plată, menționăm că aceasta se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare.

Timpul în care trebuie remediată defecțiunea ori înlocuit produsul. Noțiunea de termen renonabil.
Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.


Prelungirea garanției cu perioada în care produsul a stat în service
Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Beneficiază de garanție și produsul înlocuitor în aceleași condiții ca cel achiziționat și defect?
O chestiune de interes o reprezintă drepturile consumatorului în legătură cu produsul înlocuit de către vânzător în condițiile anterior-expuse.

Astfel, facem precizarea că produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Noțiunea de produs de folosință îndelungată și alte aspecte de final
Încheiem enumerarea drepturilor cu precizarea înțelesului noțiunii la care am tot făcut referire pe parcursul materialului, și anume produs de folosință îndelungată.

Telefon WhatsApp
Contact rapid